Bedre og mere sammenhængende behandling og et styrket samarbejde på tværs af sektorer. Det er visionen med SAMBLIK - en ny it-løsning, som giver behandlere i alle sektorer det samme overblik over patienters sygdomshistorie.

Når en borger har et 'møde' med sundhedsvæsenet, bærer vedkommende sin egen sygdomshistorie med sig. Region, kommune og praksissektor kan nemlig ikke dele alle relevante data på tværs.

Det resulterer ofte i usammenhængende behandlingsforløb, hvor vigtig viden går tabt i overgangen mellem de tre sektorer.

Med SAMBLIK har vi udviklet en generisk it-løsning, som integrerer og anvender den fælles digitale infrastruktur til at give behandlere - og på sigt borgere - det samme overblik over behandling, behandlingsmål, kontakter med sundhedsvæsenet og sygdomsbillede. En central del af løsningen er, at den kan udvikles til forskellige målgrupper, så de sundhedsfaglige får lige netop det overblik de har brug, i en given kontekst.

Målet er bedre behandling og mere sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer.

SAMBLIK-diabetes version 2.0 afprøves i stor-skala på tværs af 3 regioner i 2024-2025

SAMBLIK-diabetes er den første version af SAMBLIK, som Steno Diabetes Center Aarhus afprøvede i 2022. Der er opdateret til en version 2.0 i 2023, som skal afprøves i større skala i hhv. Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstanden. Storskala-afprøvningen igangsættes foråret 2024 og kører i to år. Udvalgte sundhedsklynger i hver region (hospital, kommune og almen praksis) danner rammerne for afprøvningen.

Det overordnede formål er, at skabe viden om gevinster i sundhedsfaglig praksis ved udrulning af SAMBLIK-diabetes, samt konkrete anbefalinger for implementering, som vil have direkte relevans for en evt. bred implementering af SAMBLIK-diabetes samt for en evt. udbredelse af konceptet til andre områder.

Den opsamlede viden samles i en dansk evalueringsrapport målrettet beslutningstagere efter ca. et års afprøvning. Derudover søger Steno Diabetes Center Aarhus ekstern funding til et forskningsprojekt.

Governance og finansiering

  • Afprøvning finansieres af 3.9 mio fra Task force-pulje for "Indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed", samt yderligere finansiering fra Indenrigs- og sundhedsministeriet og Steno Diabetes Center Aarhus.
  • Programstyregruppen for "Et Samlet Patientoverblik" er styregruppe for storskala afprøvningen - læs mere hos Sundhedsdatastyrelsen

SAMBLIK-multisyg – nyt koncept under udvikling - skal afprøves på tværs af sektorer

Personer med multisygdom og forløb på tværs af sektorer udgør en udfordring i det danske sundhedsvæsen. Steno Diabetes Center Aarhus ønsker derfor at lave et tværsektorielt patientoverblik, SAMBLIK-multisyg, som kan tilgås af sundhedsfaglige på tværs af sektorer. Formålet er at skabe overblik over komplekse patientforløb, og undgå informationsoverload.

I efteråret 2023 har Steno Diabetes Center Aarhus sammen med sundhedsfaglige fra både hospital, almen praksis og kommuner gennemført et design sprint, hvor konceptet for SAMBLIK-multisyg blev visualiseret og brugertestet.

På baggrund af dette arbejde ønsker Steno Diabetes Center Aarhus at udvikle samt afprøve SAMBLIK-multisyg konceptet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og programmet "Et Samlet Patientoverblik" ved Sundhedsdatastyrelsen bakker op om afprøvningen.

SAMBLIK-diabetes version 1.0 blev pilottestet i 2022

I perioden oktober 2021 – februar 2022 har 32 sundhedsfaglige fra sygehuse, almen praksis og kommuner afprøvet SAMBLIK-diabetes og givet feedback på løsningen via interviews. En gruppe på tre patienter blev desuden interviewet om deres perspektiver på løsningen.

Centrale fund fra evalueringen vises nedenfor. På tværs af disse fund fremstår det som en central pointe, at det både er datadelingen og den grafiske fremstilling af data, som tillægges værdi af de sundhedsfaglige.

Evalueringen peger overordnet set på en stor potentiel værdiskabelse ved brug af SAMBLIK-diabetes. Dog er der behov for en større anlagt afprøvning for at validere fundene samt for at undersøge fremmere og barrierer for en evt. implementering af SAMBLIK-diabetes.

Evalueringen indeholder også nogle fremadrettede perspektiver på SAMBLIK og deling af sundhedsdata i dansk kontekst.

Læs mere om evalueringens resultater herunder.

Læs og download evalueringen af SAMBLIK-diabetes

 

Centrale fund fra evalueringen

Fakta om SAMBLIK-diabetes

Kontakt

Pia Pinholt Munksgaard Pia Pinholt Munksgaard

Pia Pinholt Munksgaard

Projektleder, ph.d.
Morten Bonde Klausen Morten Bonde Klausen

Morten Bonde Klausen

Sundhedsdatakonsulent, ph.d.
moklau@rm.dk

Læs mere om Morten Bonde Klausen